Gebruiksvoorwaarden

Laats bijgewerkt op: May 13, 2021

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u van onze diensten gebruik maakt.


Inhoudsopgave

Interpretatie en definities

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden:

 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt bestuurd door of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een partij, waarbij 'zeggenschap' het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of een andere managementautoriteit .
 • Land verwijst naar: België
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar Pointury SRL, Clos de la mare aux loups 34, 1300 Rixensart, België.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Dienstverlening verwijst naar de website.
 • Algemene Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekent deze algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Dienstverlening. 
 • Sociale-media diensten van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of services) die door een derde worden geleverd en die door de Dienstverlening kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.
 • Website verwijst naar Pointury, toegankelijk via https://www.pointury.com/
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienstverlening, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot, of gebruik maakt van de Dienstverlening, indien van toepassing.

Erkenning

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Dienstverlening en de overeenkomst tussen u en het Bedrijf. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienstverlening.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienstverlening is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienstverlening.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienstverlening, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze Algemene Voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Dienstverlening.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het bedrijf staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar gebruik maken van de Dienstverlening.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienstverlening is ook afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacy-rechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Dienstverlening gebruikt.

Links naar andere websites

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via onze websites of Diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Beëindiging

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, als u deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt uw recht om de Diensten te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van de aansprakelijkheid

Beperking van de aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers onderhevig aan deze voorwaarden voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk voor de Diensten heeft betaald of 100 euro als u niets via de Diensten hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor welke speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens gederfde winst, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Diensten, software van derden en / of hardware van derden die bij de Diensten worden gebruikt in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie niet aan zijn wezenlijke doel voldoet.

Sommige landen staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze landen is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de mate die wettelijk is toegestaan.

In de huidige staat

In de huidige staat

De Service wordt aan u geleverd "in de huidige staat" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, met betrekking tot de Diensten, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit het handelen, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking van het voorgaande, biedt het bedrijf geen garantie of verbintenis, en geeft het geen enkele verklaring dat de Dienstverlening aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of services, werkt zonder onderbreking, voldoet aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zal zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf, noch enige van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de service, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de Dienst, zijn servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in dat geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, voor zover afdwingbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving, worden toegepast.

Toepasselijk recht

Toepasselijk recht

De Belgische wetten zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de Dienstverlening. Uw gebruik van de applicatie kan ook onderhevig zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Beslechting van geschillen

Beslechting van geschillen

Als u zich zorgen maakt of een geschil hebt over de Dienstverlening, gaat u ermee akkoord om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU)

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU)

Als u een consument van de Europese Unie bent, geniet u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waarin u woont.

Naleving van wetgeving in de Verenigde Staten

Naleving van wetgeving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat is onderworpen aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangemerkt als een land dat 'terroristen ondersteunt', en (ii) dat u niet bent vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Afdwingbaarheid  en verklaring van afstand

Afdwingbaarheid  en verklaring van afstand

Afdwingbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

verklaring van afstand

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het eisen van nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestatie op enig moment daarna te eisen, noch zal de afstand van een schending een verklaring van afstand vormen van elke volgende inbreuk.

Vertalingen

Vertalingen

Deze voorwaarden zijn mogelijk vertaald als we ze via onze service aan u ter beschikking hebben gesteld. U gaat ermee akkoord dat de originele Engelse tekst voorrang heeft in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Dienstverlening te blijven gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienstverlening.

Contacteer ons

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: info@pointury.com
 • Door onze website te bezoeken: https://www.pointury.com/#contact

Contacteer Ons